วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทพระอาสาสมัครวัดส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี


ประชุม MOU บันทึกความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างท้องถิ่น,ท้องที่ และภาคีเครือข่ายตำบลปรือใหญ่


อบรมโครงการ จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2562