วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ         วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นที่พึ่งสำหรับประชาชน

พันธกิจ (Mission )

1.       ให้บริการแบบองค์รวมดุจญาติมิตร

2.       ระดมทุนภาครัฐเอกชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3.       พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย

4.       ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและมีทักษะที่เหมาะสม

5.       พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

6.       เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทุกด้าน

7.       พัฒนาระบบให้บริการให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปได้

8.       พัฒนาสถานบริการให้น่าอยู่และสะดวกต่อการรับบริการของประชาชน

9.       ดำเนินงานด้านสาธารณสุขทุกด้านอย่างรวดเร็วถูกต้องทุนเวลาตรงกับความต้องการของประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น