วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

แผนที่

*** พิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS)รพ.สต.ปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ คือ 14.593351, 104.261546
*** ระยะทางหางจากจังหวัดศรีสะเกษ 68.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 7 นาที


ผลงาน/กิจกรรมวิสัยทัศน์/พันธกิจ         วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นที่พึ่งสำหรับประชาชน

พันธกิจ (Mission )

1.       ให้บริการแบบองค์รวมดุจญาติมิตร

2.       ระดมทุนภาครัฐเอกชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3.       พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย

4.       ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและมีทักษะที่เหมาะสม

5.       พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

6.       เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทุกด้าน

7.       พัฒนาระบบให้บริการให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปได้

8.       พัฒนาสถานบริการให้น่าอยู่และสะดวกต่อการรับบริการของประชาชน

9.       ดำเนินงานด้านสาธารณสุขทุกด้านอย่างรวดเร็วถูกต้องทุนเวลาตรงกับความต้องการของประชาชน


วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556สภาพพื้นที่ตั้ง

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ห่างออกจากตัวอำเภอขุขันธ์  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลขุขันธ์ประมาณ  8 กิโลเมตร  สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา มีลำห้วยศาลาไหลผ่านใช้ในการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรมอื่นๆ

                 อาณาเขตติดต่อ

                          ทิศเหนือ          ติดเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศใต้              ติดเขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศตะวันตก    ติดเขตตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

   ประชากร  หลังคาเรือน และการปกครอง

                         รับผิดชอบ   โรงเรียน        2  แห่ง

                                              ศูนย์เด็กเล็ก  2  แห่ง  , วัด 3 แห่ง